Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer

Reactietermijn gesloten

De reactietermijn is gesloten. Belangstellenden konden van 14 maart tot en met 4 april reageren op de wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel dat zij aan de gemeenteraad voorleggen.

Eindverslag

De gemeente beoordeelt en beantwoordt de binnengekomen reacties in een participatieverslag. Het college van burgemeester en wethouders stellen dit verslag vast. Daarna plaatst de gemeente het participatieverslag op deze website. Wilt u het participatieverslag ontvangen? Dan kunt u hier uw naam en emailadres achterlaten.

De Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer (APV) bestaat uit een verzameling van regels die ervoor zorgt dat de stad netjes, veilig en leefbaar blijft. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente Zoetermeer. Zo weet iedereen wat wel of niet mag. Er staat bijvoorbeeld in dat u uw hond los mag laten lopen in bepaalde gebieden, dat u geen ballonnen mag oplaten en dat het veroorzaken van geluidshinder niet is toegestaan. Met enige regelmaat worden de regels gewijzigd en geactualiseerd. Nu ook.

Hoe werkt het?

Hieronder vindt u de vijf belangrijkste wijzigingen, die de gemeente wil doorvoeren in de APV. Voor een overzicht van alle wijzigingen, klik hier. U mag ook reageren op de andere wijzigingen. Dus niet alleen op de vijf wijzigingen die hieronder worden genoemd. Onderaan deze pagina kunt u op een button klikken en een reactie insturen. U kunt reageren tot en met donderdag 4 april 2024.

Wat doen we met uw reactie?

De participatie heeft als doel u te raadplegen over de wijzigingen in de APV. Iedereen die dat wil, kan een reactie geven. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel tot wijziging van de APV. Dat voorstel leggen zij aan de gemeenteraad voor. Want de gemeenteraad heeft het laatste woord.

Meer weten?

Wilt u het bijbehorende besluit van het college van burgemeester en wethouder lezen? Deze vindt u hier.

De vijf belangrijkste wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer

Toestemming voor een demonstratie is niet nodig. Organisatoren van demonstraties moeten hun demonstraties wel melden bij de gemeente en aangeven waarom ze gaan demonstreren, wat het doel is van de demonstratie. Maar de gemeente gaat niet over de inhoud van de demonstratie. Het melden van het doel van de demonstratie wordt daarom vervangen door het melden van de aard van de demonstratie. Het is belangrijker om te melden om wat voor soort demonstratie het gaat. Is het een stille tocht of een tocht met spreekkoren? Of vindt de demonstratie plaats op één locatie? Op bijvoorbeeld een plein of bij een gebouw? De aard van de demonstratie bepaalt voor een deel welke maatregelen de organisator moet nemen. Ook is de aard van de demonstratie bepalend voor de veiligheids- en/of verkeersmaatregelen die de burgemeester mogelijk moet nemen.

Soms kan een vechtsportwedstrijd de openbare de orde in gevaar brengen. In dat geval is het wenselijk als eerst een vergunning wordt aangevraagd. Daarom wordt in de APV expliciet opgenomen dat het organiseren van een vechtsportwedstrijd een evenement is. Voor een evenement is een vergunning nodig. Het is echter niet de bedoeling dat voor iedere vechtsportwedstrijd een vergunning moet worden aangevraagd. Het is namelijk niet zo dat iedere vechtsportwedstrijd de openbare orde in gevaar kan brengen. Daarom mag de burgemeester categorieën aanwijzen waarvoor de vergunningplicht geldt. Het gaat bijvoorbeeld om: Mixed Martial Arts, Kickboksen en Muay Thaiboksen. 

Om ervoor te zorgen dat de vergunning niet wordt verleend aan onbetrouwbare personen, komt er ook een extra controle om te toetsen of de aanvrager van de vergunning betrouwbaar is. Als uit deze toets blijkt dat de organisator onbetrouwbaar is, dan kan de burgemeester de vergunning weigeren.

Het verbod om personen te bespieden staat sinds 2015 in de APV. Deze regel is ingevoegd om de APV’s van een aantal samenwerkende gemeenten in de regio hetzelfde te laten zijn. Er was toen verder geen inhoudelijke reden om dit verbod in de APV van Zoetermeer op te nemen. De samenwerking tussen deze gemeenten is op dit gebied niet meer voortgezet. Er is op dit moment geen inhoudelijke reden om het verbod te behouden. Dit betekent niet dat mensen nu ongestraft anderen mogen bespieden in Zoetermeer. Mensen die stelselmatig lastig gevallen worden en zich daardoor niet veilig voelen, kunnen daarvan aangifte doen op basis van het strafrecht.

Op basis van de huidige APV kan de burgemeester de eigenaar van een gevaarlijke hond verplichten zijn hond aan te lijnen of aan te lijnen én te muilkorven. Het is op dit moment niet mogelijk om alleen een muilkorfplicht op te leggen. In sommige gevallen is een muilkorfplicht genoeg om mens en dier tegen een gevaarlijke hond te beschermen. Het is dan niet nodig de vrijheid van deze hond verder in te perken door ook een aanlijnplicht op te leggen. Deze aanpassing in de APV zorgt ervoor dat de burgemeester ook alleen een muilkorfplicht kan opleggen.

Het is verboden om een verbrandingsmotor, bijvoorbeeld een dieselmotor, te gebruiken op de Zoetermeerse wateren. Alleen het gebruik van elektrische motoren is toegestaan. Om de handhaving gemakkelijker te maken, wordt het verboden om een verbrandingsmotor op het vaartuig te hebben, óók als de motor niet wordt gebruikt. Zonder dit verbod kan een vaartuigbestuurder op wiens boot een verbrandingsmotor wordt aangetroffen, zeggen: ‘maar ik gebruik de verbrandingsmotor niet, hij ligt alleen maar op mijn boot’. Dat bemoeilijkt de handhaving.

Cookie-instellingen