Introductie en uitgangspunten

In Zoetermeer is een groot tekort aan woningen. De komende 10 tot 15 jaar zijn 10.000 nieuwe woningen nodig. Zoetermeer is gegroeid door steeds nieuwe wijken in weilanden te bouwen. Omdat Zoetermeer tegen haar grenzen is aangegroeid kan dat  niet meer. Daarom kijken we nu naar ruimte in de stad.

Omdat de ruimte in de stad beperkt is, is hoogbouw nodig. We moeten de hoogte in om voldoende woningen te realiseren die ook betaalbaar zijn. Daarnaast vraagt hoogbouw minder ruimtebeslag waardoor we het groen kunnen ontzien. Zoetermeerders geven aan erg veel waarde te hechten aan onze groene stad.

Op basis van de Hoogbouwvisie uit 2004 zijn locaties verkend waar hoogbouw mogelijk is. Een locatie moet voldoende ruimte en groen bieden om hoogbouw in te passen. De locatie Eerste Stationsstraat 185 lijkt hiervoor geschikt. De ruimtelijke beleidskaders (onder andere Hoogbouwvisie en Kavelpaspoort) geven de mogelijkheid om hier een appartementengebouw ter hoogte van 90 meter en twee lagere bouwdelen te realiseren, rondom een groen ingericht binnenterrein. Er is op deze locatie ruimte om ongeveer 300 woningen te realiseren. De nabijheid van het NS station Zoetermeer-Oost maakt de locatie geschikt voor een dergelijk gebouw, dat gericht is op mensen met een stedelijke levensstijl en voor wie een goede ontsluiting belangrijk is.
Aanvankelijk was het ook de bedoeling in het gebouw een sporthal te integreren. Later is besloten de sporthal op een andere locatie te laten bouwen. Naar deze locatie wordt nog gezocht.

Solitaire locaties

In het Woningbouwprogramma Zoetermeer heeft de raad in 2017 in totaal 24 solitaire locaties opgenomen waar woningbouw zou kunnen plaatsvinden. De verkenning naar solitaire locaties is ingegeven door het voornemen om circa 10.000 woningen bij te bouwen in de komende 10 jaar. De solitaire locaties dragen bij aan deze ambitie. De Eerste Stationsstraat 185 is een van deze solitaire locaties.

Kavelpaspoort

Het plan voor woningbouw aan de Eerste Stationsstraat 185 voldoet aan de ruimtelijke kaders die de gemeenteraad heeft bepaald. Deze zijn in juli 2019 vastgelegd in een Kavelpaspoort (pdf). Hierin heeft de gemeenteraad onder meer de hoogte van maximaal 90 meter vastgesteld.

In overleg met de afdeling Stedelijke ontwikkeling van de gemeente en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft de ontwikkelaar nader onderzocht op welke wijze er invulling kan worden gegeven aan de ruimtelijk vastgestelde beleidskaders voor deze locatie.

 

Proces

De planvorming doorloopt een aantal fases tot aan de uitvoering. Gedurende deze fases wordt het plan steeds verder uitgewerkt. Op diverse momenten zijn er mogelijkheden voor het kenbaar maken van zienswijzen en bezwaar maken.
Vanaf het vertrekpunt van het kavelpaspoort en de daarin vastgestelde kaders maakt de ontwikkelaar een schetsontwerp. De ontwikkelaar past in een schetsontwerp het woningbouwprogramma en het bouwvolume in op de locatie en ontwerpt de constructieve uitgangspunten. Hierna toetst de gemeente het schetsontwerp op haalbaarheid. Naar aanleiding van het schetsontwerp vindt participatie plaats. Dit is waar we op dit moment staan. We verwerken vervolgens de resultaten uit de participatie, waarna de ontwikkelaar het schetsontwerp verder uitwerkt tot een voorlopig en definitief ontwerp. Het voorlopig ontwerp vormt de basis voor het opstellen van het bestemmingsplan. Hier is het mogelijk zienswijzen in te dienen (zie “wijziging bestemmingsplan”). Wanneer het bestemmingsplan definitief is, dient de ontwikkelaar de aanvraag voor de omgevingsvergunning in. Tegen de verlening van de omgevingsvergunning is het mogelijk bezwaar te maken. Gedurende de bestemmingsplan- en vergunningsperiode maakt de ontwikkelaar het plan gereed voor uitvoering, zodat na de afgifte van de omgevingsvergunning de uitvoering kan starten.

Wijziging bestemmingsplan

De locatie heeft nu de bestemming kantoor. Om hier woningbouw mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Tegen de wijziging van het bestemmingsplan kan bezwaar worden ingediend. Dat is mogelijk vanaf het moment dat het ontwerp-bestemmingsplan ter visie wordt gelegd. Volgens de huidige stand van zaken zal dit in 2022 zijn.

Planning

Voor het project is een voorlopige planning gemaakt. In 2021 wordt verder gewerkt aan het uitwerken van het ontwerp. De procedure voor wijziging van het bestemmingsplan loopt vanaf 2021 tot en met 2022. Wanneer het bestemmingsplan definitief is volgt een  aanvraag voor de omgevingsvergunning, naar verwachting in 2022. De start van de bouw is gepland in 2023.

Cookie-instellingen