Openbare ruimte en groen

Naast de ontwikkeling van het gebouw is er ook aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte en het groen. Dit is belangrijk om het gebouw goed in te passen in zijn omgeving. Daarnaast willen we de omgeving een kwaliteitsimpuls geven, waarmee de leefbaarheid voor bewoners en gebruikers rondom verbetert.

De aansluiting van het gebouw op de direct omliggende omgeving (Dr. W.J. Paltelaan, Eerste Stationsstraat, Nootdorpsepad, Vernedepark) wordt met zorg vormgegeven.
Aandachtspunten zijn:

  • het garanderen van sociale veiligheid rond het gebouw door op maaiveldniveau voldoende gebouwtoegangen en woningen te realiseren die gericht zijn op de openbare ruimte. Daarnaast zal er bij de uitwerking van het project veel aandacht zijn voor zorgvuldige verlichting, kleur- en materiaalgebruik;
  • de functionele invulling van de plinten, met aandacht voor inpassing van levendige functies zoals bijvoorbeeld een lunchroom of andere ontmoetingsplekken;
  • de vormgeving van de openbare ruimte direct rondom het gebouw;
  • de kwaliteit van het omliggende groen: vloeiende overgangen vanaf de ruimte direct grenzend aan het gebouw;
  • de vloeiende overgang van het groen rondom het gebouw naar het Vernedepark;
  • de wijze waarop de overbrugging van hoogteverschillen wordt vormgegeven;
  • de toegangsweg tot de voorzieningen in het park;
  • de huisvesting van de kynologenclub. Hierover gaan de gemeente en de ontwikkelaar met de kynologenclub in gesprek.

Voor de uitvoering van deze aandachtspunten en voor een mooie aansluiting op de omgeving is het de insteek om het gebouw een ‘alzijdige’ uitstraling geven. Dit houdt in dat het gebouw rondom gevels heeft waaraan gewoond of anderszins verbleven wordt. Dit is ook de reden dat de garage volledig in en onder het gebouw komt.

Vernedepark

Het naastgelegen Vernedepark biedt veel mogelijkheden voor recreatie, dankzij het aanwezige groen en het grote aantal verenigingen en gebruikers op het gebied van sport en vrije tijd. Er is aandacht nodig voor de kwaliteit en het beheer van functies en groen in het park. De komst van het nieuwe woongebouw betekent een extra aanleiding om de upgrading van het park te onderzoeken. Een integrale aanpak van het park in samenhang met  het nieuwe woongebouw kan een impuls betekenen voor de leefbaarheid van het gebied voor alle omwonenden - zowel bestaande bewoners als nieuwkomers.
In 2021 start de gemeente een verkennende gebiedsvisie voor het Vernedepark. In ieder geval maakt de locatie van De Driesprong hier deel van uit, die met de bouw van een nieuw zwembad in 2022 een nieuwe inrichting zal krijgen. Ook wordt gezocht naar een geschikte locatie in deze omgeving voor het realiseren van een nieuwe sporthal, ter vervanging van de sporthal uit de Driesprong. De aanpak van de overige functies en het groen is onderwerp van nader onderzoek in de gebiedsvisie, met als doel de kwaliteit van het park te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Bij het opstellen van de gebiedsvisie worden verenigingen, andere stakeholders en omwonenden betrokken.

Cookie-instellingen