Introductie en uitgangspunten

In Zoetermeer is een groot tekort aan woningen. De komende 10 tot 15 jaar zijn 10.000 nieuwe woningen nodig. Zoetermeer is gegroeid door steeds nieuwe wijken in weilanden te bouwen. Omdat Zoetermeer tegen haar grenzen is aangegroeid kan dat niet meer. Daarom kijken we nu naar ruimte in de stad. 

Versnellingsagenda woningbouw

De druk op de woningbouw in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Daarom heeft de gemeente versnellingslocaties aangewezen om te komen tot 10.000 extra woningen. Daarnaast wordt gezocht naar locaties om nog 6.000 woningen bij te bouwen. Op 8 oktober 2018 heeft de gemeenteraad de Versnellingsagenda Woningbouw vastgesteld. Hier zijn veertien locaties aangewezen waar snel gestart kan worden met woningbouw, Eleanor Rooseveltlaan 3-29 is er hier één van.

De versnellingsagenda Woningbouw richt zich met name op bouwen voor jongeren, middeninkomens en empty-nesters. Zo vergroten we de doorstroming op de woningmarkt. Nieuwbouw wordt verdeeld in goedkope huur, midden huur en koopwoningen en een beperkt percentage dure huur.

Kavelpaspoort

Voor de Eleanor Rooseveltlaan heeft de gemeenteraad, net als voor de andere versnellingslocaties in Zoetermeer, een Kavelpaspoort opgesteld. In dit Kavelpaspoort is de gewenste ontwikkelrichting voor de locatie vastgelegd. Denk hierbij aan type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Proces

De planvorming doorloopt een aantal fases tot aan de uitvoering. Gedurende deze fases wordt het plan steeds verder uitgewerkt.

Schetsontwerp

Momenteel ligt er een schetsontwerp met als vertrekpunt het Kavelpaspoort en de daarin vastgestelde kaders. De initiatiefnemer past in een schetsontwerp het woningbouwprogramma en het bouwvolume in op de locatie en ontwerpt de constructieve uitgangspunten. Op dit moment zitten we in de fase dat de gemeente het schetsontwerp toetst op haalbaarheid en dat we participatie met de buurt organiseren.

Voorlopig en definitief ontwerp

Met (waar mogelijk) verwerking van de reacties uit de buurt werkt de initiatiefnemer het schetsontwerp verder uit naar een voorlopig en definitief ontwerp. Het voorlopig ontwerp vormt de basis voor het opstellen van het bestemmingsplan.

Wijziging bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning

De locatie heeft nu de bestemming kantoor. Om hier woningbouw mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan wordt tegelijkertijd met de aanvraag omgevingsvergunning gepubliceerd en ter visie gelegd. Dan is er de mogelijkheid voor de buurt om zienswijzen in te dienen.

Gedurende de bestemmingsplan- en vergunningprocedure maakt de ontwikkelaar het plan gereed voor uitvoering, zodat na afgifte van de omgevingsvergunning de uitvoering kan starten.

Planning

Voor het project is een voorlopige planning gemaakt. In 2021 werkt de initiatiefnemer het ontwerp verder uit. De aanvraag van de omgevingsvergunning en start van de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan worden eind van dit jaar (2021) verwacht. De start van de bouw is voorlopig halverwege 2022 gepland. Afhankelijk van het verloop van de procedures wordt deze planning bijgesteld.

Reageren?

De reactietermijn is verstreken.

Cookie-instellingen