Woningbouw De Sniep

Lees hier de actuele stand van zaken over woningbouw op de locatie van De Sniep.

Woont u in de omgeving van hotel-restaurant De Sniep (Broekwegschouw)? Dan hoort de gemeente graag welke mogelijkheden u ziet voor woningbouw op deze locatie.

Voordat u kunt reageren op een concreet plan voor woningbouw op locatie De Sniep, horen we graag welke wensen en mogelijkheden u ziet voor woningbouw op deze plek. Het doel is dat we de omwonenden betrekken bij het formuleren van randvoorwaarden voor een woningbouwplan van de ontwikkelaar. 

Deze randvoorwaarden gaan bijvoorbeeld over de hoogte van de gebouwen, de schaduwwerking, de aansluiting op het Binnenpark en het omliggende gebied, het parkeren en de aansluiting op de bestaande wegen. Als deze randvoorwaarden geformuleerd zijn, worden deze aan ontwikkelaar Chronos meegegeven om een aangepast plan voor woningbouw te maken.

Geef uw mening!

Voordat we toe zijn aan het formuleren van randvoorwaarden horen we graag eerst uw visie op locatie De Sniep. Wat ziet u hier voor mogelijkheden voor woningbouw? Wat zijn uw wensen en zorgen? Waar moeten gemeente en ontwikkelaar rekening mee houden?

Vragen

De reactietermijn is verstreken. 

  1. De gemeente staat positief tegenover woningbouwontwikkeling op locatie De Sniep. Wat vindt u van het idee om hier woningen te bouwen?
  2. Welke aandachtspunten zou u willen meegeven bij woningbouw op de locatie De Sniep? Wat vindt u belangrijk en heeft u suggesties? Denk bijvoorbeeld aan parkeren, de bouwhoogte, duurzaamheid, huur of koop en voor wie zou er gebouwd moeten worden?
  3. Welke kansen voor de omgeving ziet u waar woningbouw aan kan bijdragen?
  4. De Sniep ligt direct aan de doorgaande fietsroute (Broekwegschouw) die het centrum verbindt met de wijk De Leyens tot aan het Noord Aa. Deze route wordt bovendien veel gebruikt door middelbare scholieren. Wat zijn uw suggesties om deze fietsroute te verbeteren?
 

 

Wat ging eraan vooraf?

Ontwikkelaar Chronos heeft in december 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente voor de bouw van 132 woningen op de locatie van De Sniep aan de Broekwegschouw 207-211. Het gaat om een plan voor 132 appartementen, verdeeld over twee woongebouwen met onder het maaiveld een parkeerkelder.

Dit plan voor woningbouw past nu niet bij de huidige bestemming van de locatie voor horeca. Op basis van een aantal onderdelen van het huidige plan kan geen omgevingsvergunning worden verleend en het plan zal dus moeten worden aangepast. Chronos en de gemeente hebben besloten de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning te pauzeren, zodat participatie kan plaatsvinden over de randvoorwaarden voor woningbouw op deze locatie.

Participatie

De participatie start met een aantal vragen die we u voorleggen. Deze vindt u in het blauwe vak hierboven. Ook organiseren we een aantal participatiebijeenkomsten. De eerste bijeenkomst was op 27 oktober 2021. Omwonenden van De Sniep en andere belanghebbenden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Het verslag van deze bijeenkomst leest u hier. De volgende stap is dat we de omwonenden via een klankbordgroep betrekken bij het formuleren van randvoorwaarden voor een woningbouwplan van de ontwikkelaar. Later zal ook over het naar aanleiding van de geformuleerde randvoorwaarden aangepaste plan van Chronos participatie plaatsvinden.

Terugkoppeling

De ontvangen reacties via Doemee, e-mail en de participatiebijeenkomst van 27 oktober zijn gebundeld en voorzien van een reactie van de gemeente. Het verslag van deze participatie tot en met november 2021 leest u hier. Heeft u op het antwoordformulier uw e-mail ingevuld, dan krijgt u dit verslag ook per e-mail toegestuurd.

Meer informatie

Kijk op www.zoetermeer.nl/desniep voor meer informatie over woningbouwontwikkeling op locatie De Sniep.

 

 

Huidige situatie

 

 

 

 

Cookie-instellingen