Flexwonen Ruimtebaan

In 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de locatie Ruimtebaan als locatie te onderzoeken voor het plaatsen van maximaal 80 tijdelijke woningen (flexwoningen). De gemeente en woningcorporatie Vidomes werken hierin samen.

“Een flexwoning is een stapelbare, verplaatsbare, schakelbare, splitsbare of aanpasbare woning, waarbij de woning, de locatie of de bewoner een tijdelijk karakter heeft (ministerie van BZK 2019)”. 

Hieronder vindt u een afbeelding van de locatie aan de Ruimtebaan. Het gaat om een voormalig baggerdepot.

Onderzoek haalbaarheid

De gemeente en Vidomes hebben dit jaar onderzocht of het plaatsen van de flexwoningen haalbaar is op deze locatie. De flexwoningen zijn bedoeld voor spoedzoekers, die op korte termijn een woning nodig hebben (bijvoorbeeld jongeren, bewoners met een lichte zorgvraag of statushouders). Deze toekomstige bewoners krijgen een tijdelijk huurcontract. Op basis van dit onderzoek hebben de gemeente en Vidomes geconcludeerd dat het plaatsen van deze flexwoningen haalbaar is op deze locatie.

Uitgangspunten

Op 17 oktober 2022 is het planuitwerkingskader door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten op ruimtelijk en financieel gebied over de plaatsing van de 80 flexwoningen. Dit planuitwerkingskader volgde op het onderzoek naar de haalbaarheid van de flexwoningen.

Bijeenkomst met omwonenden

Op 15 december 2022 vond een bewonersbijeenkomst plaats met bewoners die met hun woning direct aan de locatie Ruimtebaan grenzen. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van april 2022. Met deze bewoners heeft de gemeente en Vidomes de verschillende ontwerpvarianten besproken die zijn uitgewerkt. Deze gaan over hoe de locatie met flexwoningen eruit kan komen te zien. Deze opbrengst gebruikt de architect om tot een definitief ontwerp te komen. Op basis van dit ontwerp kan Vidomes vervolgens een bouwvergunning bij de gemeente aanvragen. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u vanaf 15 januari 2023 op deze pagina.

Verslag bijeenkomst 15 december 2022

In het blauwe kader rechts op deze pagina vindt u het verslag van deze bijeenkomst.

Vervolg

In de komende fase volgt een verdere uitwerking van de plannen. Er wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp, een aanvraag van de omgevingsvergunning en een vervolgovereenkomst tussen de gemeente en Vidomes. In deze overeenkomst worden ook de afspraken over de beoogde doelgroepen vastgelegd. Naar verwachting kan het bouwrijp maken van de grond op zijn vroegst eind 2023 starten.

Achtergrondinformatie

Op www.zoetermeer.nl/flexwonen vindt u achtergrondinformatie over de flexwoningen zoals de raadsmotie, persbericht, de ruimtelijke en financiële uitgangspunten, bewonersbrieven en het verslag van de bewonersbijeenkomst op 22 april 2022.

Presentatie en schetsontwerpen

Hier vindt u de presentatie die is gehouden tijdens de bewonersbijeenkomst op 15 december 2022 en de schetsontwerpen die zijn gepresenteerd.

Verslag bijeenkomst 15 december 2022

Hier vindt u het verslag van de bewonersbijeenkomst op 15 december 2022.

Reageren?

De reactietermijn is verstreken. 

Foto’s

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen